Odwołanie warunkowego zwolnienia. Kancelaria, Adwokat, prawnik Łódź radzi

Art.160. §1.Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:

1)w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,

2)uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,

3)uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,

4)w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.

§2.Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

§3.W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1, w § 2 lub art. 75 § 3 Kodeksu karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.

§4.Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 2-4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

§5.Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 1 pkt 1.

§6.Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

§7.W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

Brak ustalenia w trakcie procedowania w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia, że postawa skazanego stanowi rażące naruszenie porządku prawnego, przy istnieniu jedynie ustawowej możliwości odwołania warunkowego zwolnienia, stanowi uchybienie, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia i które nie może być konwalidowane w postępowaniu odwoławczym. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2011 r. II AKzw 947/2010 

Skoro przed odwołaniem warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny powinien wysłuchać skazanego, to obowiązkiem sądu jest wezwanie skazanego na posiedzenie temu poświęcone. Nie jest wystarczające zawiadomienie skazanego, bo zastosowanie tej formy może wywołać wrażenie, że fakultatywny udział w posiedzeniu nie spowoduje dla skazanego żadnych niekorzystnych skutków. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 września 2011 r. II AKzw 826/2011 

Sąd penitencjarny wysłuchuje skazanego przed odwołaniem warunkowego zwolnienia tylko wtedy, gdy jest to możliwe (art. 160 § 2 k.k.w.). Skoro w badanej sprawie skazany poprzez niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku (informowania o zmianie adresu, bo zostawał pod dozorem – dop. KZS) dążył do uniemożliwienia zawiadomienia go o posiedzeniu, to sąd okręgowy mógł uznać, iż wysłuchanie skazanego było niemożliwe, a w konsekwencji mógł wydać zaskarżone postanowienie pod jego nieobecność. Było to tym więcej słuszne, że odwołanie warunkowego zwolnienia było obligatoryjne, skoro skazany w okresie próby popełnił umyślne przestępstwo, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 160 § 1 k.k.w.), a więc bez znaczenia było to, jak skazany poza tym zachowywał się w tym okresie. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2011 r. II AKzw 1237/2010

Uporczywe uchylanie się przez skazanego od obowiązku powstrzymania od nadużywania alkoholu, przy równoczesnym dopuszczaniu się przez niego w stanie nietrzeźwości negatywnych zachowań, zagraża prawnie chronionym dobrom innych osób, a tym samym i porządkowi prawnemu, zaś częstotliwość i uporczywość z jaką to czyni, pozwala na uznanie tej postawy za przejaw rażącego naruszania porządku prawnego, w rozumieniu przepisu art. 160 § 2 k.k.w. Terapia na którą zdecydował się skazany pod przymusem (w obliczu realnej groźby odbycia pozostałej części kary) gwarantuje nikłe, a w zasadzie prawie żadne, szanse na powodzenie. Leczenie z uzależnienia może dać bowiem pozytywne efekty jedynie w sytuacji istnienia woli zerwania z nałogiem i wytrwania w abstynencji osoby dotkniętej chorobą alkoholową. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r. II AKzw 188/2010 

Bardzo istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia w sytuacji, gdy jest ono fakultatywne, szczególnie dla wyjaśnienia przyczyn niewykonywania nałożonych obowiązków, a więc dla wyjaśnienia, czy zachowania te noszą znamiona „uchylania się”, mogą mieć wyjaśnienia skazanego. Są one pełnowartościowym dowodem w sprawie, podlegającym swobodnej ocenie, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu postanowienia sądu. Z tego względu w przepisie art. 160 § 2 k.k.w. zawarty został wymóg, aby przed odwołaniem warunkowego zwolnienia w wypadku, gdy jest ono fakultatywne, sąd penitencjarny wysłuchał skazanego lub jego obrońcę. Wymóg ten oznacza nie tylko, że sąd ma obowiązek zawiadomić skazanego o terminie posiedzenia, ale też że w ograniczonym zakresie ma w takim wypadku zastosowanie reguła głosząca, iż niestawiennictwo skazanego lub jego obrońcy nie tamuje rozpoznania sprawy. Innymi słowy mówiąc, jeżeli na posiedzenie mające za przedmiot odwołanie warunkowego zwolnienia nie stawi się skazany lub jego obrońca, tylko wówczas można przystąpić do rozpoznania sprawy, gdy oczywiste jest, iż treść wyjaśnień tych osób nie będzie miała wpływu na treść rozstrzygnięcia lub gdy ich niestawiennictwo zostało spowodowane przyczynami nie do przezwyciężenia albo gdy skazany złożył wyjaśnienia na piśmie, podpisane przez niego, z zaznaczeniem daty ich złożenia. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r. II AKzw 329/2010

Niewystarczające jest, w przypadku fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia, powołanie się na okoliczność, że „skazany w okresie próby nie przestrzega obowiązków zawartych w postanowieniu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu” bez jakiejkolwiek analizy i oceny. Zauważyć bowiem należy, że fakultatywne odwołanie może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny. Tylko tego rodzaju zachowania mogą stać się podstawą odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Chodzi zatem o takie naruszenie porządku prawnego, które cechuje jaskrawość, uporczywość, duże nasilenie złej woli. Aby sąd doszedł do takiego przekonania winien szczegółowo przeanalizować całokształt zachowania skazanego w okresie próby, a nie opierać się wyłącznie na jednym zdarzeniu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2010 r. II AKzw 232/2010 

Orzekając co do odwołania przedterminowego zwolnienia z reszty kary, sąd ma prawo – zgodnie z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej (art. 8 § 1 k.p.k.) – rozstrzygnąć, czy skazany popełnił czyny zarzucone mu w innym postępowaniu, dotąd niezakończonym, a nie musi ze swym rozstrzygnięciem oczekiwać na prawomocność wyroku co do tego oskarżenia. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2009 r. II AKzw 1060/2009 

Orzekając w przedmiocie fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia, obowiązkiem sądu jest przeanalizowanie całokształtu zachowania skazanego w okresie próby. Wynikiem tej oceny, czy ustalone zachowanie, uznane za rażące, i okoliczności towarzyszące temu zachowaniu świadczą o tym, że dodatnia prognoza co do przestrzegania przez niego porządku prawnego, będąca podstawą udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia, okazała się nietrafna, czy też zachowanie takie było epizodem na tle ogólnie pozytywnego okresu próby. Oczywiście tylko pierwsza ze wskazanych sytuacji może uzasadniać odwołanie warunkowego zwolnienia. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. II AKzw 319/2009 

Skoro skazany oświadczył kuratorowi, że nie poda adresu rzeczywistego miejsca pobytu, a podał mu tylko miejsce zameldowania i dodał, że z kuratorem może się kontaktować jedynie telefonicznie, a w końcu odmówił dalszej rozmowy i nie dało się go odnaleźć, oznacza to, że skazany uchylał się od dozoru, zatem trafnie postąpiono, odwołując przedterminowe zwolnienie go z kary. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 października 2008 r. II AKzw 817/2008

Nie każdy wypadek popełnienia przestępstwa, o którym mówi art. 160 § 2 kkw, jak też nie każdy wypadek uchylania się od dozoru, nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, chociaż stanowiący naruszenie porządku prawnego, jest „rażącym” naruszeniem tego porządku, a więc stanowi podstawę do odwołania warunkowego zwolnienia. Dlatego też obowiązkiem sądu jest ustalenie i ocena skali negatywnego stosunku, uporczywości i zlej woli skazanego wobec dozoru, obowiązków i środków karnych, formy okazywania tej złej woli i uporczywości, permanentność takich zachowań, a także ich odbiór społeczny. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2008 r. II AKzw 656/2008

Orzekając w przedmiocie fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia, obowiązkiem sądu jest przeanalizowanie całokształtu zachowania skazanego w okresie próby. Wynikiem tejże analizy musi być ocena, czy ustalone zachowanie, uznane za rażące i okoliczności towarzyszące temu zachowaniu świadczą o tym, że dodatnia prognoza co do przestrzegania przez niego porządku prawnego, będąca podstawą udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia, okazała się nietrafna, czy też zachowanie takie było epizodem na tle ogólnie pozytywnego okresu próby. Oczywiście, tylko pierwsza ze wskazanych sytuacji może uzasadniać odwołanie warunkowego zwolnienia. Popełnienie przez skazanego w okresie próby przestępstwa niewątpliwie jest zachowaniem wysoce nagannym, jednakże szczegółowa analiza postępowania skazanego przekonuje, że było to zachowanie incydentalne, jednorazowe, nie świadczące o rażącym naruszeniu porządku prawnego, a przecież tylko tego rodzaju zachowania mogą stać się podstawą odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2007 r. II AKzw 760/2007 

W pojęciu „uchylać się” mieści się negatywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków bądź dozoru, będący wyrazem jego złej woli, a sprawiający że mimo obiektywnej możliwości nie realizuje on obowiązków, gdyż nie chce tego, a więc postępuje tak z powodów przez siebie zawinionych. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2005 r. II AKzw 641/2005

Zastosowanie środka zapobiegawczego wskazuje jedynie na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez osobę podejrzaną. Ten fakt nie przesądza o popełnieniu przestępstwa i sam w sobie nie uzasadnia stanowiska, że doszło do naruszenia porządku prawnego oraz, że naruszenie to ma charakter rażący, czego wymaga przepis art. 160 § 2 kkw, a w konsekwencji nie uzasadnia odwołania warunkowego zwolnienia. Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2005 r. II AKz 1134/2004 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Przedmiotem specjalizacji kancelaria adwokat radca prawny prawnik Łódź jest również: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, prawo spadkowe, obrońca, obrona, prawo gospodarcze, spółki, obsługa prawna, odwołanie z warunkowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności sąd penitencjarny kara karne wykonawcze kancelaria adwokat radca prawny prawnik obrońca porady prawne Łódź, porady prawne, apelacja, skarga kasacyjna, rozwód, separacja, podział majątku, alimenty pozew, odwołanie, zadośćuczynienie, odszkodowanie, akt oskarżenia, porady prawne, prawo gospodarcze handlowe spółek obsługa prawna firm adwokat radca prawny porada prawne pomoc prawna Łódź, windykacja, kancelaria radca prawny prawnik Łódź.

Klienci znaleźli nas poprzez frazę, która została dodana automatycznie:

  • odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia
  • ODWOŁANIE WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA
  • odwolanie warunkowego zwolnienia
  • odwolanie warunkowego zwolnienia kancelaria adwokat prawnik lodz radzi
  • ODWOŁANIE WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA ZAŻALENIE
  • wezwanie na posiedzenie o odwołaniu warunkowego
  • sprawa o odwolanie warunkowego zwolnienia
  • warunkowe zwolnienie odwolanie kpk

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz


siedem − 7 =